Pravidla pro návštěvníky Brněnské přehrady
(rekreační řád platný od roku 2012)

Každý návštěvník provozuje rekreační a sportovní činnost jen na vlastní nebezpečí.

Každý návštěvník je povinnen udržovat pořádek a čistotu, odpadky ukládat do odpadních nádob k tomu určených. Do těchto nádob je zakázáno vhazovat odpad z domácností, chat nebo podnikatelských objektů.

Hygienické potřeby je možné vykonávat pouze v zařízeních k tomu určených, tj. na veřejných WC, které jsou umístěny na všech veřejných plážových plochách.

Je zakázáno přemisťovat a poškozovat zabudované lavičky, odpadkové koše, herní prvky (vybavení hřišť) a jiné vybavení plážových ploch a užívat je v rozporu s jejich funkcí.

Na žádné veřejné plážové ploše není dovolen volný pohyb psů v souladu s obecně závaznými vyhláškami statutárního města Brna. Osoba doprovázející psa je povinna neprodleně odstranit znečištění psem způsobené. Koupání psů v přehradní nádrži se doporučuje v místech k tomu určených, tj. ve vyznačených psích výbězích.

Pořádání hromadných akcí – sportovních, firemních, reklamních apod., a umisťování prodejních, reklamních a informačních zařízení je možné pouze se souhlasem vlastníků a správců pozemků a příslušných orgánů statní správy.

Vjezd motorových vozidel na nezpevněné a plážové plochy, do lesních porostů a parkování zde, jsou zakázány, pokud nebylo vydáno povolení k vjezdu.

Je zakázáno trhat a jinak poškozovat rostliny, stromy a keře, jakož i jejich části.

Je zakázáno stanování, táboření a rozdělávání ohňů na veřejných plážových plochách a lesních pozemcích bez souhlasu vlastníka nebo správce pozemku.

Při všech aktivitách prováděných na veřejných plážových plochách je nutné dbát zásad slušného chování a tolerance vůči ostatním návštěvníkům přehrady a respektovat pokyny pracovníků provádějících údržbu, opravy a úklid rekreačních zařízení a veřejných plážových ploch.

Zdroj: Statutární město Brno (převzato bez jazykových úprav)

Zpět na předchozí stránku
© 2009–2023 www.brnenskaprehrada.cz